INFORMATIE

BE 0473 048 610


Belfius: IBAN BE 53 0682 3404 4253

Bank Van Breda: IBAN BE 47 6451 0166 0580

Enigma Digitale Reclamemakers bvVilvoordsesteenweg 248

1850 Grimbergen

Tel. 02/270 97 05


info(at)enigma(dot)be

www.enigma.be

Algemene verkoopsvoorwaarden                                                          Hier kan je onze verkoopsvoorwaarden downloaden.


Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als gekend en formeel aanvaard door het loutere feit van de ontvangst van deze. De cliënt wordt geacht te verzaken aan zijn eigen algemene aankoop- of verkoopsvoorwaarden, behalve wanneer deze verenigbaar zijn met de onze.


1. Door opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard.


2. Om geldig te zijn moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op de levering volgen, geschieden.


3. Alle betalingen geschieden bij ontvangst in Grimbergen ofwel op een onze naam staande bankrekening.


4. Een factuur die op de vervaldatum niet is betaald brengt van rechtswege, zonder dat een aanmaning is vereist, een interest op van 12% per jaar (1% per maand)


5. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 65 Euro, wanneer de factuur niet binnen de maand na de factuurdatum is betaald, zonder dat een aanmaning is vereist.


6. Op facturen kleiner dan 100 euro exclusief BTW, zal 10 euro administratiekosten gerekend worden.


7. Op elke factuur zal een kredietbeperking van 3% aangerekend worden. Deze is volledig aftrekbaar van het factuurbedrag bij betaling voor de vervaldatum van de factuur.


8. Vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot weigering noch tot boete, noch tot schadevergoeding. Het bepalen van de leveringstermijn geschiedt slechts als aanduiding.


9. Geen enkele nieuwe opdracht zal aanvaard worden zolang een factuur onbetaald blijft.


10. De prijzen op onze facturen zijn zonder verbintenis voor later bestellingen.


11. Een prijsofferte voor levering van goederen en uitvoering van de werken blijft slecht bindend indien ze binnen de 15 dagen is aanvaard door de klant. Indien de klant géén prijsofferte wenst aanvaard hij de afrekening.


12. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Vracht en verpakkingskosten zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen reizen voor risico van deze laatste.


13. Een voorschot, gelijk aan één derde van het bedrag van elke bestelling, zal bij bevestiging hiervan moeten betaald worden; eenzelfde voorschot zal bij het overmaken van de order tot afdrukken vereffend worden. De leveringstermijn die eventueel op de offerte voorkomt begint steeds op te lopen vanaf de datum dat het gevraagde voorschot gestort wordt en ons alle gegevens bereiken nodig om het ganse werk te kunnen uitvoeren.


14. Door een ontwerp of tekening te vragen, verbindt de opdrachtgever er zich toe de kosten daarvan te betalen.


15. Wij behouden ons het recht om op alle door ons geleverde ontwerpen, tekeningen, drukwerken, voertuigen, panelen,... naam, adres en embleem te vermelden.


16. De ontwerpen, tekeningen, digitale bestanden en films voor drukwerk gemaakt door de leverancier blijven steeds zijn exclusief eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd. De ontwerpen, tekeningen, films... van de opdrachtgever die in de werkhuizen berusten (dat zij betaald wezen of niet) blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de leverancier van alle aansprakelijkheid ontlast. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren of leveringen voor de opdrachtgever bestemd.


17. Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom oneerljike mededinging, blijven al de door de leverancier ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welk ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om het even welke vorm en met even welk procédé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, ontwerpen, tekeningen, foto's, films... maakt op zichzelve, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke overeenkomst geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.


18. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schade kunnen veroorzaken.


19. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is de keuze van de lettertype evenals de lay-out aan de leverancier vrijgelaten.


20. De voor afdrukken gegeven proef blijft eigendom van de leverancier en dient als bewijsmiddel ingeval van betwisting. Klachten betreffende fouten en vergissingen die niet op de voor afdrukken gegeven proef mochten verbeterd geweest zijn worden niet in aanmerking genomen. De mondelinge medegedeelde verbeteringen worden, in geval van betwisting, slechts erkend wanneer zij onmiddellijk schriftelijk bevestigd zijn geweest.


21. De volkomen overeenkomst van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Bovendien is het leveren van 10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid toegelaten. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of een bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend. Voor bestelling van minder dan 1.000 exemplaren is de toegelaten afwijking in de geleverde hoeveelheid van 15 tot 20%.


22. Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken van Grimbergen en Brussel bevoegd.


Hier kan je onze verkoopsvoorwaarden downloaden.

OPENINGSUREN

Maandag tot donderdag

van 08:30 tot 12:00 - 13:30 tot 18:00

Vrijdag

van 08:30 tot 12:00 - 13:30 tot 17:00


Enigma Digitale Reclamemakers bvba

Vilvoordsesteenweg 248

1850 Grimbergen

02 270 97 05


info@enigma.be

CONTACT

Via onderstaande link

Naar formulier

Copyright Enigma bvba © Alle rechten voorbehouden